Положення про управління освіти

(затверджене рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради
від 27.10.2006 №1215)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Управління освіти(надалі —управління) є структурним підрозділом департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі —департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. №94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується міському голові, виконавчому комітету, заступнику міського голови з гуманітарних питань, департаменту гуманітарної політики, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Головному управлінню освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Управління є відповідальним за виконанням частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього і встановленому порядку.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Львівської обласної державної адміністрації, наказами Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови,а також цим Положенням.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунків банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


2.1. Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади щодо розвитку освіти.
2.2. Основним завданням управління є:
2.2.1 реалізація державної політики у галузі освіти та виховання;
2.2.2 аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;
2.2.3 створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
2.2.4 контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності м. Львова;
2.2.5 навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів комунальної форми власності, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів,а також навчальних закладів інших форм власності;
2.2.6 участь у проведенні атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності;
2.2.7 сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх,дошкільних та позашкільних навчальних закладах;
2.2.8 комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку,встановленому Міністерством освіти і науки України;
2.2.9 сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста;
2.2.10 забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту правучасників навчально-виховного процесув навчальнихзакладах і установах освіти;
2.2.11 здійснення міжнародного співробітництвау сферіосвіти.

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ


3.1. Управління очолює начальник, який призначаєтьсяна посадута звільняється з посади міським головоюза поданням директора департаменту гуманітарної політики таза погодженнямз начальником Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
3.2.До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1 відділ проектування, координації та розвитку освіти;
3.2.2 відділ фінансово-економічної політики та менеджменту.
3.3. Відділи управління є структурними підрозділами управління і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління.
3.4. Керівництво відділами здійснюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління за погодженням з директором департаменту гуманітарної політики. Начальники відділів є заступниками начальника управління. Інші працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади безпосередньо начальником управління.
3.5. Повноваженнявідділів управліннята порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які затверджуються начальником управління за погодженням з директором департаменту.
3.6. Управлінню освіти функціонально підпорядковані відділи освіти районних адміністрацій. Начальник відділу освіти районної адміністрації призначається на посаду головою районної адміністрації за поданням начальника управління освіти таза погодженням з директором департаменту. Спеціаліст відділу освіти районної адміністрації призначається на посадуголовою районної адміністрації за поданням начальника відділу освіти таза погодженням з начальником управління освіти.
Керівники навчальних закладів, підпорядкованих відділам освіти районних адміністрацій, призначаютьсяна посади за погодженнямз начальником управління освіти.

4. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

4.1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальністьза виконаннязавдань управління.
4.2. Начальнику межахсвоїх повноважень тана виконаннязавдань управління видає накази, які є обов‘язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами.
4.3. Начальник управління:
4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладенихна управліннязавдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальностізаступників начальникатапрацівників управління.
4.3.2. Затверджує положення про підрозділи і служби управління, функціональні обов'язки його працівників.
4.3.3. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання.
4.3.4. Видаєу межахкомпетенції управління накази, організує і контролює їх виконання.
4.3.5. Призначаєна посадута звільняє з посадипрацівників управліннята керівників підпорядкованихзакладів освіти.
4.3.6. Вносить подання щодо призначенняна посадута звільнення з посади начальниківвідділів освітирайонних адміністрацій.
4.3.7. Погоджує призначенняна посадуспеціалістіввідділів освітирайонних адміністрацій.
4.3.8. Погоджує призначенняна посадукерівників навчальнихзакладів та установ освітим. Львова.
4.3.9. Заохочує та накладає дисциплінарні стягненняна працівників управління,керівників підпорядкованих установ освіти.
4.3.10. Затверджує кошторис доходів івидатків управлінняза погодженнямз директором департаменту гуманітарної політики та директором департаменту фінансової політики, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праціпрацівників управління.
4.3.11. Розпоряджається коштами, які виділяютьсяна утриманняуправління, підпорядкованих навчальних закладів та установ освітим. Львова.
4.3.12. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращихпрацівників освітиміста державними нагородами,в томучислі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.
4.3.13. Відкриває рахункиу банкахУкраїни, має право першого підпису.
4.3.14. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.
4.4. Накази начальника управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації або оскарженіу судовомупорядку.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ


До компетенції управління відносяться такі повноваження:
5.1 здійснення управління підпорядкованими підприємствами, організація їхматеріально-технічногота фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств(за дорученнямміського голови);
5.2 координація та управління діяльністювідділів освітиу районнихадміністраціях;
5.3 внесення пропозицій щодообсягів бюджетногофінансуваннязакладів освіти,які перебуваютьу комунальній власності, аналіз їх використання;
5.4 визначення потребу закладахосвіти та подання пропозиційдо виконавчогокомітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповіднодо соціально-економічнихі культурно-освітніх потреб містаза наявностінеобхідної матеріально-технічної,науково-методичної бази тощо;
5.5 забезпечення оперативного контролюза збереженняміснуючої мережізакладів освіти,що перебувають у комунальнійвласності; сприяння їх фінансовому таматеріально-технічномузабезпеченню;
5.6 погодженняпроектів будівництвановихзакладів освіти,сприяння їх раціональному розміщенню;
5.7 погодженнядоговорів оренди,що укладаються підвідомчими закладами освіти;
5.8 здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти, що перебувають у комунальній власності, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
5.9 здійснення управління навчальними закладами та установами незалежно від форм власності,а також здійснення у межах своєї компетенції державного інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечення гласності його результатів;
5.10 участьу проведеннідержавної атестації навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на10 років)щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
5.11 закріпленняза загальноосвітніминавчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірніх шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;
5.12 вивчення потреби та внесення пропозиційдо виконавчогокомітету міської ради про утворення навчальних закладів, про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їх матеріальній підтримці;
5.13 забезпечення організаціїу дошкільних,загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
5.14 контрольза дотриманнямнавчальними закладами усіх типів і форм власності законодавствау сферіосвіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
5.15 контрольза виконаннямконституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;
5.16 забезпеченняу межахсвоїх повноважень виконання КонституціїУкраїни щодофункціонування української мови як державноїу навчальнихзакладах та установах освіти;
5.17 сприяння задоволенню освітніхзапитів представників національнихменшин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у державних та комунальних навчальних закладах;
5.18 затвердженнястатутів навчальнихзакладів (крім вищих іпрофесійно-технічних)комунальної та інших форм власності, підготовка їх до реєстрації;
5.19 сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.
5.20 впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх та погодження річних планів роботи позашкільних навчальних закладів; погодження навчальних планів приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
5.21організація навчанняобдарованих дітей; проведенняу встановленомупорядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів;
5.22 формування замовленьна виданняпідручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм,бланків документів проосвіту; забезпечення ними навчальних закладів;
5.23 видача інформаційно-методичних бюлетенів;
5.24 контроль за створенням та аналіз використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету,а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
5.25 організація підготовки навчальних закладівдо новогонавчального року, зокремадо роботивосінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
5.26 надання допомоги органам опіки і піклуванняу влаштуваннідітей-сирітта дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування),на усиновлення;вжиття заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;
5.27 сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніху навчальнихзакладах; здійснення соціально-педагогічногопатронажу;
5.28 координація роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
5.29 сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;
5.30 забезпечення створення та функціонування психологічної службиу навчальнихзакладах;
5.31координація роботи,пов'язаної зі здійсненняму навчальнихзакладах професійної орієнтації учнів;
5.32 організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;
5.33 внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
5.34 прогноз потреб містау педагогічнихпрацівниках та спеціалістах іу разінеобхідності укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку;
5.35 сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
5.36організація роботищодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
5.37 організація проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,затвердженого Міністерством освіти і науки України;
5.38 призначення (погодження призначення)на посадидиректорів шкіл,керівників дитячихдошкільних установ, позашкільних навчально-виховних закладів, шкіл-інтернатів;
5.39 розгляд та внесенняу встановленомупорядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти;
5.40 поданняу встановленомупорядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
5.41 інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти у місті (не рідше ніж один раз на рік).

6. ПРАВА УПРАВЛІННЯ


6.1.Для реалізаціїзавдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
6.1.1. Залучатидо розробленняміської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належатьдо йогокомпетенції, педагогічних,науково-педагогічнихпрацівників і спеціалістів.
6.1.2. Брати участьв утворенні,реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.
6.1.3. Скликати міські,у томучислі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальнихзакладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
6.1.4. Виноситина розглядміської ради пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
6.1.5. Одержуватиу встановленомупорядку відорганів виконавчоївлади, органів місцевого самоврядування,а також від підприємств, установ і організацій інформацію і матеріали, необхідні для реалізації покладених на управління завдань.
6.1.6. Створювати координаційні комісії, експертні і робочі групи длянауково-організаційногосупроводу виконання державних програм і проектів, залучати фахівців для роботи в цих комісіях і групах,а також для проведення консультацій, аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного потенціалу освіти міста.
6.1.7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями,фондами тощо.
6.1.8. Організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру, залучатидо розробленняміської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належатьдо йогокомпетенції, педагогічних,науково-педагогічних працівників і спеціалістів.
6.2. Управлінняу процесівиконання покладенихна ньогозавдань, взаємодіє з відповідними підрозділами міської ради, Головним управлінням освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від нихв установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладенихна нього завдань.
6.3.При управлінніможе створюватися колегія. Склад колегії затверджується начальником управління. Рішення колегії впроваджуються у життя наказами начальника управління.
6.4.При управлінніможе створюватися рада з питань освіти (радакерівників навчальнихзакладів), діяльність якої регламентується положенням про неї,а такожінші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховногопроцесу,представників громадськостіміста.
6.5.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні утворюється міський науково-методичний центр загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління.

7. ФІНАНСУВАННЯ ТАМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ


7.1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
7.2.Для забезпеченнядіяльності управління, його структурних підрозділівза нимина правіоперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.
7.3. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
7.4. Граничну чисельністьпрацівників управліннявстановлює міський головау межахзагальної чисельності працівників виконавчихорганів, затвердженої міською радою. Нормативи розрахунку чисельності апарату управління встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників(у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно,а також —кількості відповідних навчальних закладів (згідно з освітніми галузями). Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
7.5. Штатний розпис та кошторис управління затверджується начальником управлінняза погодженнямз директором департаменту гуманітарної політики та директором департаменту фінансової політики.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ

8.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитисядо громадян,керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування,не допускатидій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинутина репутаціюміської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
8.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Повний текст на сайті Львівської міської ради:
http://city-adm.lviv.ua/lmr/authorities-the-city/structure-lmr/management/office-of-education/regulations

Кiлькiсть переглядiв: 1715

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 13 Червня 2016

Цей сайт безкоштовний!